Митническа стойност при внос


Правната уредба, касаеща определянето на митническа стойност на въвежданите на територията на Европейския съюз стоки с необщностен произход е хармонизирана напълно чрез Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския съвет и Парламента за създаване на Митнически кодекс на Съюза (наричан по-долу Регламент (ЕС) № 952/2013).

Договорна стойност на стоките

Разпоредбата на чл. 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013 е установен общия принцип за определяне на митническата стойност въз основа на договорната стойност, т.е. въз основа на действително платената или подлежаща на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение митническата територия на Съюза, коригирана при необходимост.

Вторични методи за определяне на митническа стойност на стоки при внос

В чл. 74 от Регламент (ЕС) № 952/2013 са предвидени вторични методи за определяне на митническата стойност, като те са в отношение на субсидиарност както по отношение на метода, посочен в чл. 70, така и помежду си (в този смисъл: решение по дело С-1/18 на СЕС, т.24). За да се премине към тези субсидиарни методи, следва да са налице основателни съмнения досежно декларираната в митническата декларация на въвеждащия стоката на територията на общността договорна стойност. Терминът основателни съмнения няма хармонизирана дефиниция, поради което следва проявлението му да се установява във всеки отделен случай съобразно конкретно установени факти и обстоятелства.

Определяне на митническа стойност, различна от декларираната при вноса

Следователно  определянето на нова митническа стойност на внесени от трети страни стоки, различна от декларираната, следва да е обосновано от наличие на съмнения относно достоверността на вече декларираната стойност. Отхвърлянето на декларираната митническа стойност може да бъде осъществено както при непредставяне на убедителни доказателства за цената на стоките при продажбата им за износ към Европейския съюз, така и при конкретно и несъмнено установяване на изключително ниска договорена стойност на внасяните стоки, съпоставена със средностатистическата стойност при вноса на сравними стоки.

Според чл. 1, § 2, т. 14 от Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447, „сходни“ са стоките, произведени в същата държава, които въпреки че не са еднакви във всяко отношение, имат подобни характеристики и подобни съставни материали, което им дава възможност да изпълняват същите функции и да бъдат взаимозаменяеми в търговско отношение. Сред факторите, които определят дали стоките са сходни, са качеството на стоките, репутацията им и съществуването на търговската марка.

Митнически контрол върху декларираната митническа стойност на внасяните стоки

Съгласно чл.140, § 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 когато митническите органи имат основателни съмнения дали декларираната договорна стойност представлява общата платена или подлежаща на плащане сума, посочена в член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, могат да поискат от декларатора да предостави допълнителна информация. Ако съмненията им не отпаднат, митническите органи могат да решат, че стойността на стоките не може да се определи по реда на член 70, параграф 1 от Кодекса.

В такъв случай следва да бъдат приложени вторичните методи за определяне на митническата стойност по чл. 74 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като последователно се прилагат методите в чл. 74, §2, букви а) до г), докато се стигне до първата от тези букви, по която може да се определи митническата стойност на стоките. Ако същата не може да бъде определена по субсидиарните методи, то в съответствие с изискванията на чл.74, § 3 Регламент (ЕС) № 952/2013 и при спазване разпоредбите на чл. 144 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 митническата стойност следва да бъде определена въз основа на наличните данни на митническата територия на Съюза.

Решение на митническите органи за определяне на митническа стойност на стоките при внос от трети страни

Митническите органи имат право да извършват контрол на декларираната митническа стойност на стоките както при осъществяване на самия внос, така и впоследствие. Често в резултат на този контрол бива издавано решение, с което се определя различна митническа стойност от декларираната, което от своя страна води и до определяне на мито и ддс за вземане под отчет и досъбиране.

Обжалване на решението за определяне на митническа стойност на стоките, различна от декларираната при внос

В 14-дневен срок от получаването му, вносителят на стоките има право да обжалва Решението, с което митническите органи определят митническа стойност, различна от декларираната.

Жалбата се подава чрез митническия орган, издал решението, пред компетентния Административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат. Делото се разглежда от един съдия, който насрочва съдебно заседание и призовава страните, като заседанието може да бъде проведено и в тяхно отсъствие. Производството пред административния съд приключва с постановяване на съдебно решение.

Решението на административния съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. 

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 12.01.2023 г.


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Как се определя митническа стойност на стоките при внос от трети страни?

Общият принцип за определяне на митническата стойност на стоки при внос е въз основа на договорната стойност, т.е. въз основа на действително платената или подлежаща на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение митническата територия на Съюза.

Кога се използват вторичните методи за определяне на митническа стойност?

В случай че митническата стойност не може да бъде определена въз основа на договорната стойност на стоките, се използват вторичните методи за определяне по чл. 74 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Кога митническите органи имат право да извършат контрол на декларираната митническа стойност?

Митническите органи имат право да извършват контрол на декларираната митническа стойност на стоките както при осъществяване на самия внос, така и впоследствие.