Политика за сигурност на личните данни


Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) . Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Политиката, няма възможност да използвате Сайта/ да сключвате договори с АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.

С цел сключване и изпълнение на договор за правна защита и съдействие, както и предоставянето на своевременни и адекватни отговори на Ваши запитвания по e-mail, телефон, в нашия офис и или в сайта www.advokatchaushev.com  и мобилните версии (“Сайта”), АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, Софийска адвокатска колегия, личен № 1800733310 („НИЕ“) с адрес на кантората: гр. София, бул. „България“ № 49А, ет. 2, офис 6 и неговият екип обработват данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението и използването на нашите услуги. При обработването на лични данни АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти и посетители в Сайта e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев и неговият екип са поели, и което дава право на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.
Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предоставяне на правни услуги и сключване на договори за правна защита и съдействие НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта като Потребители, Клиенти, Кандидати за работа.
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев.
(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за правна защита и съдействие.

Тази политика се прилага за всички служители и кандидати за служители на и в АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев.

Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

При подбор на работници и служители АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев обработва лични данни на кандидатите с оглед преценка на способностите на кандидатите и определяне на най-подходящия от тях за заемане на съответната длъжност. В случай на получено съгласие от кандидата АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев съхранява неговите мотивационно писмо и/или автобиография с оглед предлагане на възможност за работа при откриване на свободна позиция впоследствие.

II. Лични данни, които обработваме:

1. Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да Ви предоставим правни Услуги, да изпълним задълженията си към Вас, както и да отговорим на Ваши запитвания, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите ни или възможността за отправяне на искания и питания към Нас. Във формите в Сайта, чрез които се въвеждат лични данни, ясно са обозначени категорията лични данни, които задължително следва да ни предоставите, в случай че желаете да получите конкретната услуга, към която проявявате интерес или пък отговор на отправеното от Вас запитване към Нас.

Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея, да отговорим на въпросите Ви или да сключим съответния договор. Това са доста простички неща – Име и фамилия, имейл адрес и телефон.

Във формата е налице възможност да въведете Тема по област. В поле „Вашето запитване“ Вие имате възможност да опишете Вашия въпрос и да конкретизирате въпросите си като обстоятелствено ни обясните подробности за Вашия случай. Във Вашето запитване е възможно да опишете лични данни, които Ние НЕ изискваме, но и няма как да забраним с оглед свободата на изразяване. Имайте предвид, че АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев не изисква да се описват в Запитванията и или Исканията Ви лични данни на трети лица, както и допълнителни конкретизиращи сведения за Вашето имотно състояние, ЕГН, здравословно състояние, адрес за кореспонденция, дата, година и място на раждане, снимка и други лични данни.

В поле „Прикачи файл“ е възможно да прикачите Вашето запитване под формата на файл или пък важен документ, конкретизиращ питането Ви. Молим Ви да не предоставяте документи за самоличност или други документи, съдържащи Ваши лични данни или данни на трети лица. В случай че преминем към сключване на Договор, то тогава ще следва да ни предоставите тези документи.

2. Данни, необходими за сключване на договор между Вас и Нас:

Договорите, които сключва всеки Адвокат със своите клиенти съдържа следните лични данни, които ние изискваме от Вас: три имена, ЕГН, постоянен адрес, банкови данни, в случаите, в които ни е необходима банковата Ви сметка.

Наред с това – в хода на дейността ни, Ние изискваме от нашите клиенти и телефон, имейл адрес, актуален адрес, с оглед улесняване на комуникация помежду ни.
За да изпълним възложения ни от Вас случай, Ние често обработваме лични данни, станали ни известни при запознаването ни детайлно със случая, разглеждането на Вашите документи и обследване на обстоятелствата, за които ни разказвате. Така например, в хода на бракоразводно дело, Ние ще научим за имената и други данни на Вашето дете, съпруга. Ще се запознаем с факти от Вашия личен и професионален живот – имуществено състояние, семейно положение, трудови правоотношения и други. В зависимост от казуса, ние можем да обработим и други категории данни, които не сме предвидили изрично в настоящата Политика. Преди обаче да ни ги предоставите, ние ще Ви информираме какви точно данни са ни необходими, с каква цел, как ще ги използваме и съхраняваме и на кого ще ги предоставим.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев посредством Viber, Skype, Facebook или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила, преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

Ако оставите публикация или коментар на този уебсайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории (чувствителни) данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук)

Във връзка с предоставяне на юридически услуги от наша страна и сключване на договор за правна помощ и съдействие, НИЕ може да се наложи да обработваме чувствителни данни като – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, банкови данни, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

Данни, които са свързани с процеса на ползване на Сайта

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги, за сключване на договор помежду ни или при изпращане на запитвания през формата в нашия Сайт. Тази информация може да включва следното:
• идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
• информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.
• информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час.

Данни, които получаваме от трети страни:

Има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация. Ние допълваме личната информация, която събираме директно от Вас, с информацията, събрана от трети страни.

Например събираме и използваме демографска и друга информация, която е обществено достъпна, допълнителна информация за контакт, информация за кредитен контрол и информация от кредитни бюра.

Ако ни предоставите лична информация за някое друго – трето лице, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да го информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица. Разбира се, когато предоставянето на тази информация е с оглед изпълнение на договора между Вас и Нас, по силата на който следва да защитим Вашите интереси, съгласието и знанието на това трето лице НЕ е необходимо.

Освен това поради факта, че изпращането на лични данни до Нас представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

АКО БЪДАТ УСТАНОВЕНИ ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ:

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения.

В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
• За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
• Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

•Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставянето на Услуги за правна помощ, защита и съдействие – процесуално представителство, правни проучвания, устни и писмени становища и консултации с оглед защита на Вашия интерес. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, както и да открием и разследваме измамни и/или други незаконни дейности.

АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• сключването на договора за правна защита и съдействие между Вас и АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев – изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас;
• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев;
• изпълнението на законови задължения на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев.
• изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сме Ви предоставили конкретната Услуга, за да изпълним всички договорни задължения и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за трансакции);
• отговор на Ваши запитвания чрез Сайта, по имейл, телефон или посредством социалните мрежи;
• предоставянето на услуги, които поискате от нас;
• администрирането на уебсайта и приложението;
• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт);
• измерване и анализиране на посещаемостта на нашия Сайт;
• отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
• обработване на плащания и предотвратяване на измамни трансакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);
• оценяване и обработване на Вашата заявка за работа.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев и/или трети лица, което е свързано с:

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
• откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги;
• приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Може да използваме технологии за автоматизирано вземане на решения или профилиране, но няма да вземаме автоматизирани решения за Вас, които биха Ви повлияли значително, освен ако такова решение не е необходимо за изпълнение на договор, който имаме с Вас, е основано на Вашето съгласие или ние сме задължени от закона да използваме такава технология.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, изпълнение на договорите помежду ни, отговор на Ваши запитвания, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Данни от формата за запитвания / искания в сайта (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Политиката (дата, час, IP адрес) обработваме за целия период, необходим за отговор на запитването / искането в Сайта и до 1 /една/ година от предоставянето на отговор по същото. Данните Ви идентифицират като запитваща/изискваща страна в Сайта. С цел отговор на Вашите въпроси и или очаквания, както и евентуална съвместна работа по случая след сключване на договор помежду ни, тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след изпращане на запитването и/или искането.

Автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, изпратени от Вас обработваме до 1 /една/ година от изпращането им или до 1 /една/ година от прекратяване на договора помежду ни /в случай че е налице такъв/. По отношение на документи, изпратени от Вас по имейл или чрез нашия Уебсайт (автобиографии, файлове, снимки, документи и др.), АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев съхранява същите в продължение на 1 година.

Данни, съдържащи се в документи, предоставени от Вас на Нас във връзка със сключване на Договор за правна помощ обработваме до 5 години след прекратяване на договора – чл. 47 от Закона за адвокатурата –  документите, които сте ни предоставили могат да включват данни за Вас или трети лица.

В случай че се съхраняват настройки в бисквита, същите обработваме до 6 /шест/ месеца от последното ползване. В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) обработваме за период до 1 /една/ година. Това включва сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

В случай на контакт по телефон, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.

Ще запазим информация, свързана с всяко заявление за работа, докато отнеме време за обработка на кандидатурата Ви и, ако е неуспешно, за допълнителен период от около 6 месеца. Ако вашето приложение е успешно, вашата информация ще бъде запазена в съответствие с политиката ни за поверителност на персонала.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

За да изпълняваме законосъобразно и ефективно възложената ни работата, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:
• нашите служители, професионални съветници, пълномощници включително, без ограничение, нашите застрахователи
• доставчици, бизнес партньори и подизпълнители които ни помагат да предоставяме Услугите ни за обработка на плащания, предотвратяването, откриването, смекчаването и разследването на потенциално незаконни действия срещу сигурността, свързана със събиране на сметки, програми за партньори и възнаграждения, ко-брандирани кредитни карти и други бизнес операции.
• финансови институции на трети страни, с които ние Ви предлагаме финансови продукти, за да им осигурим съвместно съдържание и услуги (като регистрация, трансакции и поддръжка на клиенти). Тези партньори на трета страна ще използват личната Ви информация, за да ви изпращат маркетингови съобщения само ако сте поискали.
• спедитори, с които споделяме адрес за доставка, информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на документи и други съобщения, свързани с доставката

• компетентен държавен и или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните.
• лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни
• трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев
• държавни и общински институции, частни и държавни съдебни изпълнители, нотариуси във връзка с изпълнението на възложените посредством Договора между Вас и Нас задължения;
• доставчици на търсачки и уеб анализи
• нашите счетоводители

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск. Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уебсайт и приложението може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:
• Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.
• Право на достъп.
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.
• Право на коригиране.
Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
• Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
• Право за уведомяване на трети лица.
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
• Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.
Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.
• Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.
• Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
• Право на възражение.
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
• Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Разполагате с възможност да упражните всяко едно от горепосочените права по всяко време чрез формата за контакт на Сайта и/или формата за подаване на искания, налична в уебсайта www.advokatchaushev.com, чрез имейл на: office@advokatchaushev.com, по телефон: +359 877 242 3 13 или с писмо до: гр. София, кв. “Витоша”, ул. “Константин Петканов” № 6.
В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацията

АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев е приел необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установил е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определил е Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев е приел и Политика за използване на „Бисквитки“.

X. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към АДВОКАТ Виталий Валентинов Чаушев:
• Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „България“ № 49А, ет. 2, офис 6
• Имейл: office@advokatchaushev.com

Свържете се с нас на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.

Адв. Виталий Чаушев