Давностни срокове на глобите, наложени от КАТ


Въпреки че в нашето законодателство липсва легална дефиниция, то съгласно Решение № 484/12.01.2016 г. на Върховния касационен съд давността представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника. С изтичане на давността не се погасява самото вземане, а правната възможност то да бъде събрано принудително, т.е. чрез съдебна защита и санкция. Вземането продължава да съществува като естествено и длъжникът продължава да дължи, но възможността да бъде изпълнено е ограничена единствено до доброволно изпълнение.

В тази връзка стои въпросът кога се погасява по давност глобата, която Пътна полиция ни налага?

I. Давностни срокове за налагане на административно наказание – глоба

Според Тълкувателно постановление № 1/27.02.2015 г. на Върховния административен съд и Върховния касационен съд сроковете по чл. 34 от ЗАНН са давностни, а не – преклузивни. Те определят т.нар. преследвателска давност, т.е. периода от време, през който следва да бъде наложено наказание на нарушителя за извършеното от него административно нарушение.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

Разпоредбата чл. 34, ал. 3 от ЗАНН регламентира, че образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление (НП) в шестмесечен срок от съставянето на АУАН.

Преследвателската давност при налагане на наказание с електронния фиш (ЕФ) не е изрично уредена. Считам, че към ЕФ не могат да намерят приложение специалните давностни срокове предвидени в чл. 34 от ЗАНН, тъй като трайно установено положение и в теорията, и в практиката е, че ЕФ представлява специфичен правен акт, съчетаващ характеристиките на АУАН и на НП, но който не може да бъде приравнен нито на АУАН, нито на НП. Доколкото обаче правомощието на държавата да реализира административнонаказателната отговорност на нарушителя с влязъл в сила електронен фиш не може да бъде неограничено във времето, то следва да се приеме, че с оглед препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН в случая с електронните фишове по аналогия намира приложение чл. 80, ал.1, т.5 от Наказателния кодекс (НК). Следователно от довършването на нарушението започва да тече тригодишен срок за издаване на електронния фиш.

След като бъде издадено Наказателното постановление, респ. Електронния фиш, то същият следва да бъде връчен на нарушителя с оглед влизането му в сила. В закона обаче няма предвиден и срок, в който следва да бъде връчен посоченият акт. В тази връзка актуален е въпросът за абсолютната давност, която представлява срок, след изтичането на който, независимо от всички спирания и прекъсвания, се изключва наказателното преследване на нарушителя.

Доколкото в ЗАНН липсва уредба, която да урежда и абсолютната давност, то с оглед изричното препращане на чл. 11от ЗАНН по отношение и на нея следва да намерят приложение разпоредбите на общата част на НК. В съдебната практика се приема, че при това производство намира приложение чл. 81, ал. 3 вр. с чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. Следователно, независимо от спирането или прекъсването на давността, административнонаказателното преследване следва да се изключи, ако са изтекли четири и половина години от момента на извършване на нарушението и няма влязъл в сила акт, с който да бъде наложено административно наказание.

II. Давностен срок за изпълнение на наложеното административно наказание съгласно чл. 82 от ЗАНН

В случай че в рамките на горепосочените срокове е издаден акт, с който е наложена глоба за извършеното административно нарушение и който е влязъл в сила (не е обжалван или е потвърден от съда, въпреки че е обжалвано), то това административно наказание следва да бъде изпълнено в двугодишен срок от влизане в сила на акта, с който е наложено.

Този давностен срок се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нов давностен срок.

Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание – глоба, не се изпълнява, ако е изтекъл тригодишен срок от влизане в сила на акта, с който е наложено. Изключение от това е налице обаче, в случай че междувременно за събирането глобата е образувано изпълнително производство при държавен или частен съдебен изпълнител.

За производството по подаване на възражение срещу акт на КАТ и по обжалване на наказателно постановление, може да прочетете ТУК!

За производството по обжалване на електронен фиш, може да прочетете ТУК!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.   

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 19.07.2019 г.