Акт и наказателно постановление на КАТ – как да обжалвам?


В случай че бъдете спрени за проверка от Пътна полиция и бъде установено извършването на административно нарушение (превишаване на скоростта, неизползване на предпазен колан и/или друго), компетентните органи Ви съставят акт за установяване на административно нарушение (АУАН), въз основа на който административнонаказващия орган издава наказателно постановление (НП), с което Ви налага определено административно наказание. При тези ситуации повечето хора считат, че е безсмислено да обжалват наказателното постановление (НП) дори при положение, че нямат вина за извършеното нарушение, че написаното в НП не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за съставяне на такива актове. Изключително важно обаче е да сте информирани, че за подаването на Възражение срещу АУАН или обжалването на НП или на електронен фиш не дължите държавна такса. Освен това е възможно единствено да намалите или напълно да отмените наложеното наказание, но НЕ и да утежните същото.

Установяване на административно нарушение и съставяне на Фиш или АУАН

Ако в резултат на извършена проверка от органите на КАТ бъде установено извършването на административно нарушение, на водача на моторното превозно средство (МПС) се съставя фиш или акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Какво представлява Фиша, издаден от КАТ?

Фиш се издава за маловажни нарушения в момента на извършването им, в случай че за тях се предвижда глоба до 50 /петдесет/ лева и не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. За да бъде издаден фиш, задължително е актосъставителят и нарушителят да са на местонарушението, самото нарушение да е установено на място, да няма спор относно извършването му, вината и размера на глобата. Ако обаче водачът на МПС оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или пък откаже да подпише фиша, се съставя АУАН.

Като изключение от това правило фиш за неправилно паркирано МПС може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. Противоречива е съдебната практика във връзка с оспорването на този тип фишове, като някои съдилища приемат, че фиш, издаден в отсъствие на нарушителя, не подлежи на самостоятелно обжалване. Препоръчвам в такива ситуация въпреки това фиша да бъде обжалван директно в съда, като бъде извършено позоваване на Решение № 1/2012 г. по к.д.№ 10/2011 г. на КС и на Решение на ЕСПЧ от 05.10.2017 г. по делото Варадинов срещу България. Ако съдът приеме така предявения иск за недопустим, ще прекрати делото и ще го препрати на административния орган, където всичко ще започне от начало със съставяна на АУАН.

Какво представлява Акта, издаден от КАТ?

В по-голяма част от случаите след установяване на административно нарушение, компетентните органи издават акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Законът определя ред изисквания за законосъобразност на акта, като част от тези изисквания са свързани с реквизитите на АУАН, т.е. минимално необходимото съдържание на всеки АУАН, определено в чл. 42 от ЗАНН, както и с изискването компетентен орган да състави акта.

На следващо място, АУАН следва да бъде съставен в присъствието на нарушителя и на минимум един свидетел, които следва да подпишат акта. Ако нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие. Когато пък нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

Важно:

Акт за установяване на нарушение на Закона за движението по пътищата или Правилника за неговото прилагане следва да бъде съставен в рамките на три месеца от откриване на нарушителя или на една година от извършване на нарушението. Следователно след изтичане на някой от посочените срокове не е възможно да бъде съставен АУАН, т.е. не е възможно да бъде образувано законосъобразно административнонаказателно производство.

След съставянето на АУАН, същият се връчва на нарушителя. Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта, като по този начин АУАН се счита за връчен.

Възражение срещу АУАН

При подписване на самия АУАН нарушителят има право да напише писмено възражение, като такова възражение може да бъде направено още и в съответното Районно полицейско управление в седемдневен срок от подписването му. Важно е да се уточни, че неподаването на възражение не осуетява възможността за последващо оспорване законосъобразността на съставения акт, което може да бъде направено и с обжалването на наказателното постановление, издадено въз основа на така съставения АУАН.

След съставяне и връчване на АУАН и изтичане на седемдневния срок за възражения, преписката се изпраща на административнонаказващия орган (Директор на ОДМВР, Началник на Пътна Полиция – КАТ към Областна дирекция полиция или друго компетентно лице), в чийто район е било извършено нарушението. Преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.

Издаване на наказателно постановление

В рамките на 6 /шест/ месеца от съставяне на акта за установяване на административно нарушение административнонаказващия орган е задължен да издаде наказателно постановление, когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и същото не представлява маловажен случай. Ако в посочения срок не бъде издадено НП, то административнонаказателното производство се прекратява и не е възможно да бъде наложено наказание на нарушителя, а ако все пак бъде наложено, то ще бъде незаконосъобразно.

Законът поставя минимални изисквания и относно съдържанието на наказателното постановление, като реквизитите му са посочени в чл. 57 от ЗАНН. Липсата на само един от посочените в разпоредбата реквизити на НП може да го превърне в невалидно.

След издавана на НП препис от него се връчва срещу подпис на нарушителя. Когато нарушителят не бъде открит на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Обжалване на наказателно постановление

Връчването на НП е от изключително важно значение, тъй като нарушителят има право да обжалва постановлението в четиринадесетдневен срок именно от връчването му.

Жалбата се депозира в регистратурата на административнонаказващия орган, който е издал наказателното постановление. В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалваното постановление. Компетентен да разгледа делото е районният съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд).

Съдебно производство

Районният съд насрочва съдебно заседание и призовава страните, но заседанието може да бъде проведено и в тяхно отсъствие. Дори нарушителят да не се яви лично или чрез упълномощен представител на делото, съдът е длъжен служебно да провери законосъобразността на обжалвания акт. В рамките на това производство могат да бъдат привличани и разпитвани свидетели, с които да се установи дали действително е извършено констатираното нарушение или дали е правилно отразено в АУАН, на основание на който е издадено и наказателното постановление, с което се налага наказанието.

Районният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление.

Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Основанията, на които може да бъде обжалвано първоинстанционното решение, са нарушение на закона, нарушение на процесуалните правила или налагане на явно несправедливо наказание.

Важно:

При обжалване на наказателно постановление не се дължи държавна такса. В случай че обжалваният акт бъде отменен от съда, то заплатеният адвокатски хонорар ще Ви бъде възстановен на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН. Ако обаче съдът потвърди обжалвания акт, то може да бъдете осъдени да заплатите юрисконсултско възнаграждение. Тази промяна в ЗАНН бе обнародвана с ДВ бр. 94 от 29.11.2019 г., като до тази дата в производството по обжалване на наказателно постановление не се присъждаха разноски, а същите се претендираха в отделно производство по ЗОДОВ. 

АКТУАЛНО:

От 23.12.2021 г. са в сила сериозни изменения в ЗАНН, свързани с увеличаване на срока за възражение срещу АУАН (от 3 на 7 дни) и на срока за обжалване на НП (от 7 на 14 дни). Освен това след 23.12.2021 г. съгласло чл. 79б от ЗАНН нарушителят има възможност да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от размера на наложената му глоба/имуществена санкция, в случай че не желае да обжалва Наказателното постановление и ако специален закон не предвижда намален размер на наказанието.

ЗАНН вече предвижда и възможност за сключване на Споразумение между наказващия орган и нарушителя, при което глобата е в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение. Важно е да бъде отбелязано обаче, че разпоредбата на чл. 189з от ЗДвП изключва възможността за сключване на Споразумения за нарушения по ЗДвП.

ИЗВОД:

Акт за установяване на административно нарушение – НЕ се обжалва, а срещу него може да бъде подадено възражение при подписването или в седемдневен срок след това.

Наказателно постановление – обжалва се чрез административнонаказващия орган пред районен съд в четиринадесетдневен срок от получаването му.

За производството по обжалване на електронен фиш, може да прочетете ТУК!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Актуализация: 23.12.2021 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: