Как да обжалвам електронен фиш?


Камера за скорост - електронен фиш (speed camera)
Снимка: Photo by John Еvans from FreeImages

При административни нарушения, заснети с мобилна или стационарна камера се издава електронен фиш. Същият може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му. За обжалването не дължите държавна такса. Освен това е възможно единствено да намалите или напълно да отмените наложеното наказание, но НЕ и да утежните същото.

Издаване на електронен фиш

Електронен фиш се издава при административно нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система (АТСС), за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Електронният фиш се съставя в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

В чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Закона за движението по пътищата са регламентирани изискванията към минимално необходимото съдържание на електронния фиш, който следва да съдържа данни за:

Липсата на само един от изброените реквизити в електронния фиш може да го превърне в невалиден. В практиката много често съдилищата установяват, че в електронния фиш липсва пълно, ясно и конкретно посочване на мястото на извършване на нарушението, поради което приемат, че същият е незаконосъобразен.

При издаване на електронен фиш за установено нарушение за превишена скорост от измерената от АТСС скорост се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в чл. 755 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Така например, в зависимост от вида на камера от скоростта, с която сте заснет, следва да бъде извадена максимално допустимата грешка на съответната камера и така да бъде получена скоростта, за превишаването на която да ви бъде наложено наказание. В случай че това не е направено, електронният фиш е незаконосъобразен.

Защита срещу издадения електронен фиш

Издаденият електронен фиш се връчва на собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на неговия законен представител. В 14-дневен срок от получаването му собственикът, респ. законният представител има право да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в тази декларация, се издава и изпраща нов електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият се анулира.

Възражение

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата, като в 7-дневен срок от постъпването му може да анулира, ако от събраните доказателства е установено, че моторното превозно средство е било обявено за издирване или нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение (линейка, пожарна кола, полицейска кола и др.). За анулирането на електроnния фиш или отказа да бъде анулиран се уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител.

Обжалване на електронния фиш

Освен това електронният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му , а когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

Жалбата, както при обжалването на наказателните постановления, също се подава до директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението. В 7-дневен срок от получаването ѝ жалбата се изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш. Компетентен да разгледа делото е районният съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд).

Съдебно дело

Районният съд насрочва съдебно заседание и призовава страните. Заседанието може да бъде проведено и в тяхно отсъствие. Дори нарушителят да не се яви лично или чрез упълномощен представител на делото, съдът е длъжен служебно да провери законосъобразността на обжалвания акт.

Районният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени електронния фиш.

Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Важно уточнение:

При обжалване на електронен фиш не се дължи държавна такса. В случай че обжалваният акт бъде отменен от съда, то заплатеният адвокатски хонорар ще Ви бъде възстановен на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН. Ако обаче съдът потвърди обжалвания акт, то може да бъдете осъдени да заплатите юрисконсултско възнаграждение. Тази промяна в ЗАНН бе обнародвана с ДВ бр. 94 от 29.11.2019 г., като до тази дата в производството по обжалване на електронния фиш не се присъждаха разноски, а същите се претендираха в отделно производство по ЗОДОВ.

ИЗВОД:

Електронен фиш – срещу него може да бъде подадено възражение в 7-дневен срок от получаването, като може да бъде и обжалван чрез Директора на съответната структура на МВР пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването му или от получаване на отказа да бъде анулиран при подадено възражение.

За производството по подаване на възражение срещу акт на КАТ и по обжалване на наказателно постановление, може да прочетете ТУК!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Актуализация: 29.11.2019 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: