Давност на дълг по изпълнително дело при ЧСИ


Давност представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника. С изтичане на давността не се погасява самото вземане, а правната възможност то да бъде събрано принудително, т.е. чрез съдебна защита и санкция. Следователно единствено от волята на длъжника зависи дали ще бъде изпълни задължението или не след изтичане на давността. Задължението продължава да съществува като естествено и длъжникът продължава да дължи, но не може да бъде принуден да изпълни, а възможността за това е ограничена единствено до доброволно изпълнение.  

В тази връзка стои въпросът кога се погасява по давност задължение, за принудителното събиране на което е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител (ЧСИ)?

I. Давностни срокове на задължение по изпълнително дело при ЧСИ

Съгласно чл. 117, ал. 2 от ЗЗД: „Ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога ПЕТ ГОДИНИ“. Следователно, ако в резултат на исково производство е постановено осъдително съдебно решение, с което сте осъден да заплатите определена парична сума, то от датата на съдебното решение, респ. на издаване на изпълнителния лист започва да тече петгодишна давност.  

В мотивите на т. 10 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 година, постановено по тълкувателно дело № 2/ 2013 г. на ОСГТК на ВКС е посочено, че по време на изпълнителното производство давността тече, но се прекъсва с всяко действие по принудително изпълнение, след което започва да тече нова давност. Изключение от това правило е застъпено в Тълкувателно решение от 28.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС, според което погасителната давност не е текла докато трае изпълнителният процес до 26 юни 2015 г.

Не всички поискани действия обаче прекъсват давностния срок, а само тези, които пряко засягат имуществото на длъжника, т.е. само т.нар. изпълнителни. В горепосоченото тълкувателно решение неизчерпателно са изброени изпълнителните действия, които прекъсват давността, както и тези действия, които нямат погасителен ефект.

Изпълнителни действия, които прекъсват и погасителната давност:

Действия, които НЕ прекъсват погасителната петгодишна давност са:

II. Извършване на изпълнителни действия по перемирано дело.

Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия или пък е поискал извършването само на такива действия, които не прекъсват давността, и е изтекъл срок от 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1 т. 8 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) поради настъпила перемпция.

Повече за перемпцията може да прочетете ТУК.

В тази връзка следва да се посочи, че действията, годни да прекъснат давността, следва да са извършени в рамките на валидно изпълнително дело. Така, ако са изтекли 2 години от последното изпълнително действие, т.е. е настъпила перемпция, извършваните изпълнителни действия не следва да прекъсват давността. Посоченото е изцяло в унисон с мотивите на т. 10 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 година, постановено по тълкувателно дело № 2/ 2013 г. на ОСГТК на ВКС, според което след прекратяване поради перемпция на делото „всички други предприети изпълнителни действия се обезсилват по право“, като това становище се приема от част от съдебните състави.

От друга страна обаче, следва да бъде отбелязано, че в противоречие с това разбиране е Решение № 37 от 24.02.2021 г. по гр.д. 1747/2020 г. на ВСК, ІV ГО и други, според които поискано изпълнително действие прекъсва давността дори при настъпила перемпция.  

Следователно, налице е противоречива съдебна практика по отношение на това, дали прекъсват давността изпълнителни действия, които са предприети след настъпване на перемпция по изпълнителното дело.

III. Заплащането на авансовите такси от страна на взискателя и значението им за давността.

В Решение № 37 от 24.02.2021 г. по гр.д. 1747/2020 г. на ВСК, ІV ГО, в което както посочих по-горе се приема, че извършените изпълнителни действия по перемирано дело прекъсват давност, изрично е посочено, че изпълнителните действия прекъсват давността с ефект от поискването им, „освен ако осъществяването им е забавено по причина, за която взискателят отговаряслед направеното искане не е внесъл такси, разноски, не е оказал необходимото съдействие и така е осуетявал тяхното прилагане“. Така например, в практиката често се случва, по едно изпълнително дело взискателят (кредиторът) да е искал насрочване на опис на движими вещи на длъжника, но да не е заплатил таксите за извършване на такъв опис. В тези случай преобладаващата част от съдебните състави приемат, че искането за извършване на опис НЕ прекъсва давността, ако описът на движими вещи не е извършен поради неплащане на дължимите такси, т.е. по вина на взискателя.    

IV. Абсолютна давност

Извършваните от ЧСИ изпълнителни действия НЕ прекъсват десетгодишната абсолютна давност за парични задължения. Тази абсолютна давност представлява срок, след изтичането на който, независимо от всички спирания и прекъсвания на петгодишната давност, вземането се погасява.

В българското законодателство абсолютната давност бе приета на 02.06.2021 г. с изменения в чл. 112 от ЗЗД и действа занапред. Това означава, че на 02.06.2031 г. ще се погасят с абсолютна давност задължения, възникнали преди 02.06.2021 г.

ВАЖНО! Абсолютната давност не се отнася за вземания:

V. Защита при изтекло по давност задължение по изпълнително дело.

Ако се съмнявате, че задължението Ви е погасено по давност, следва да бъде извършена справка по изпълнителното дело при ЧСИ. По време на справката следва да бъде проверено дали срещу Вас са предприемани валидни изпълнителни действия, които са били годни и са прекъсвали редовно давността.  

Следва да имате предвид, че давността не се прилага служебно! Съдебният изпълнител също не е компетентен да установи, че вземането е погасено по давност.

Ето защо, в случай че вземането е погасено по давност, следва да бъде предявен съдебен иск. С него се иска от съда да установи, че вземането не се дължи поради погасяването му по давност. Ако съдът установи погасяване на вземането по давност и съдебното решение влезе в сила, изпълнителното дело ще бъде прекратено от ЧСИ и длъжникът не може повече да бъде принуден да плати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключение следва да бъде посочено, че изтичането на давностния срок поражда в полза на длъжника правна възможност да откаже да изпълни, тъй като бездействалият кредитор е виновен за неупражненото негово право. В тази връзка погасителната давност цели да гарантира сигурността на оборота и представляват санкция за бездействащия кредитор, който чрез свои искания за прилагане на изпълнителни способи и внасяне на дължимите по изпълнението такси и разноски, трябва да поддържа висящността на изпълнителното производство.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 16.08.2023 г.


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. Има ли давност задължение по изпълнително дело при ЧСИ?

Давността е ПЕТ ГОДИНИ, ако вземането е установено със съдебно решение.

2. Тече ли давност по образувано изпълнително дело при ЧСИ?

До 26.06.2015 г. давност по изпълнителни дела не е текла. След тази дата давността по изпълнителни дела при ЧСИ тече, но се прекъсва с всяко валидно изпълнително действие, след което започва да тече нов давностен срок.

3. Как да се защитим при изтекла давност.

Подава се искова молба до компетентния съд, с която се иска да бъде установено по отношение на взсикателя, че вземането не се дължи поради погасяването му давност.


Повече статии на адв. Виталий Чаушев: