Осъден съм, без да знам. Какво да правя?


В последните години много хора се оказаха осъдени, без дори да знаят, че е било образувано дело срещу тях. Такава възможност създава Заповедното производство, предвидено в чл. 410 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Осъдените по това производство лица разполагат с редица възможности, за които могат да се информират по-долу.

Какво е заповедно производтсво?

Заповедното производство е съдебно производство, по реда на което се осъществява защита на граждански правоотношения при тяхно незаконосъобразно развитие, което се изразява в неизпълнение на едно изискуемо притезание от някой от видовете, предвидени в чл. 410 от ГПК, или такова притезание, което е удостоверено в някой от документите, посочени в чл. 417 от ГПК. Целта на това производство е да се създаде изпълнително основание, т.е. документ, въз основа на който да бъде образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител с оглед удовлетворяване на притезанието.

Заповедното производство се образува по подадено по образец Заявление за издаване на заповед за изпълнение до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Съдът разглежда Заявлението в закрито заседание (т.е. без да призовава заявителя и длъжника) и не съобщава на длъжника, че е подадено такова Заявление. В случай че съдът уважи Заявлението, издава Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и едва тогава изпраща съобщение до длъжника за това или издава Заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист, въз основа на които длъжникът може да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител, който от своя страна уведомява длъжника за така издадената Заповед, поради което за длъжника възникват следните права:

I. Правото да подаде Възражение:

И при двете ситуации съгласно чл. 414 от ГПК в двуседмичен срок от връчването на Заповедта за изпълнение от съда или на Заповедта за незабавно изпълнение от съдебния изпълнител, длъжникът, посочен в заповедта, може да подаде Възражение срещу издадената Заповед, като не е необходимо Възражението да бъде мотивирано, т.е. не е необходимо да бъде описана причината, поради която се възразява.

Като последица от подаденото Възражение компетентният съд указва на заявителя по заповедното производство, че следва в едномесечен срок от получаване на съобщението да подаде установителен иск. Ако не бъде подаден такъв иск в указания срок, заповедното производство се прекратява, а издадената Заповед се обезсилва. В случай че заявителят подаде такъв иск в указания срок, се образува общо исково производство, в рамките на което заявителят следва да докаже претенциите си, а осъденото по заповедното производство лице има възможност да се противопоставя, като например твърди, че задължението не съществува, че е изпълнено, че е погасено по давност, че е в по-малък размер или като навежда други твърдения.

Подаването на Възражение дава възможност на длъжника по заповедното производство да се защити срещу неоснователни претенции, насочени към него. Следва обаче да се има предвид, че подаването на Възражение може да доведе до образуване на още едно производство, за което също да се дължат разноски при установяване на основателността на претенциите на заявителя, поради което размерът на задължението да нарасне значително.

Практически съвет: Внимателно следва да се прецени основателността на претенцията на заявителя, за да не се окаже, че подаването на Възражение е безпредметно и да доведе единствено до значително нарастване на задължението.

II. Правото да подаде Възражение, след като е платил в срока за доброволно изпълнение:

В случай че длъжникът по заповедното производство признава претенцията на заявителя, то може да изпълни доброволно задължението си в рамките на двуседмичен срок от връчването на заповедта, респ. поканата за доброволно изпълнение.

Ако изпълни задължението си в този двуседмичен срок за доброволно изпълнение, осъденото със заповедта лице следва да подаде Възражение срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си, като към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

Практически съвет:В случай че е издадена Заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК, изпълнението на задължението в двуседмичния срок за доброволно изпълнение би спестило бъдещи разноски по едно евентуално изпълнително дело, образувано при съдебен изпълнител след издаване на изпълнителен лист от съда.

III. Право да подаде Възражението пред въззивния съд по реда на чл. 423 от ГПК:

Това е средство за защита на длъжника, когато при издаване на Заповедта за изпълнение, респ. Заповедта за незабавно изпълнение са допуснати процесуални нарушения, които могат да бъдат свързани с това, че:

Писмено възражение

Защитата се осъществява чрез писмено възражение пред въззивния съд в едномесечен срокот узнаването за Заповедта за изпълнение, респ. Заповедта за незабавно изпълнение. Това Възражение по чл. 423 от ГПК замества възражението по чл. 414 от ГПК (виж Раздел I), т.е. подавайки възражение по чл. 423 от ГПК, се приема, че е направено възражение и по чл. 414 от ГПК. В този смисъл възражението по чл. 423 от ГПК се явява една допълнителна възможност за длъжника, възникваща при наличие на някоя от посочените по-горе хипотези, да подаде възражение, въпреки че е изтекъл двуседмичен срок от връчването на Заповедта за изпълнение от съда или на Заповедта за незабавно изпълнение от съдебния изпълнител.

IV. Правото да подаде иск по чл. 424 от ГПК:

Длъжникът може да оспори по исков ред вземането, по повод на което е издадена Заповедта за изпълнение, респ. Заповедта за незабавно изпълнение, когато бъдат открити нови обстоятелстваили нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му станат известни до изтичане на срока за подаване на възражение или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Става въпрос за обстоятелства, които са съществували до изтичане на срока за възражение, но длъжникът не е разполагал с доказателства за тях или не му е бил известен фактът, поради някакви обективни обстоятелства

Този иск е може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от 1 година от погасяване на вземането. Необходимо е също така да не е подадено възражение по чл. 414 от ГПК и да не е предявен иск за установяване на вземането (виж Раздел I).

Тази хипотеза не се отнася до нововъзникналите след срока за възражение обстоятелства и доказателства, въз основа на които може да бъде предявен отрицателен установителен иск по чл. 439 от ГПК.

V. Правото да подаде жалба срещу Заповедта в частта й за разноските:

Длъжникът има право да обжалва издадената срещу него заповед за изпълнение в частта за разноските, включващи държавна такса, адвокатско или юрисконсултско възнаграждение и др.. Например, в случай че заплатеното от заявителя възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото, съдът може по искане на длъжника да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. А ако в заповедното производство заявителят е бил представляван от юрисконсулт, присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

В едноседмичен срок от получаване на Заповедта за изпълнение, респ. Заповедта за незабавно изпълнение длъжникът може да подаде тази частна жалба срещу присъдените разноски в нея. Частната жалба се разглежда от окръжния съд в закрито съдебно заседание, като решението е окончателно и с него може да бъде потвърдено решението на районния съд или същото да бъде отменено и да бъдат присъдени разноските в заповедната производство в по-малък размер.

VI. Правото да подаде частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение:

С тази възможност разполага длъжник, срещу когото е издадена Заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, но не и такъв, срещу когото е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. В двуседмичен срок от датата на получаването на призовката за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител, длъжникът може да се защити срещу издадената заповед за незабавно изпълнение като обжалва разпореждането на съда за незабавно изпълнение и възрази срещу така издадената заповед. Законът изрично предвижда частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение да се подава заедно с възражението срещу издадена заповед за незабавно изпълнение. И в този случай няма изискване възражението да бъде мотивирано. Доводите в жалбата могат да се основават както на съображения, които са извлечени от съдържанието на документа, въз основа на който е издадена заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, така и на твърдения на жалбоподателя, че заповедта е издадена при липса на някоя от общите предпоставки за издаване на заповед за изпълнение.

Независимо, че съобщението за доброволно изпълнение е получено от съдебния изпълнител, частната жалба и възражението се подават директно чрез районния съд до окръжния съд. В случай че съдът уважи частната жалба, отменя издадената заповед за незабавно изпълнение и обезсилва издадения изпълнителен лист.

Спиране на изпълнението:

Когато заповедта за незабавно изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед или на менителница, или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея съдът спира изпълнението по изпълнителното дело. Съдът е длъжен да спре изпълнението и когато заповедта за изпълнение е издадена и на основанията по чл. 417 т. от 1 до 8 от ГПК при условие, че в срока за възражение длъжникът направи изрично искане за това и представи обезпечение. Съдът може да спре изпълнението, ако заповедта е издадена на основанията по чл. 417 т. от 1 до 8 от ГПК , при условие, че в срока за възражение длъжникът направи изрично искане за спиране и представи убедителни писмени доказателства, че посочената в заповедта сума не се дължи.

ВАЖНО! При получаване на издадена срещу Вас Заповед за изпълнение от съда или Заповед за незабавно изпълнение от съдебния изпълнител е необходимо да предприемете своевременни действия за защита на Вашия интерес. Както се вижда от настоящото изложение, лицето, срещу което е издадена Заповед за изпълнение, респ. Заповед за незабавно изпълнение, разполага с редица права, който обаче следва да упражни в много кратки срокове. В случай че нуждаете от помощта на специалист в тази област, нашата кантора остава на разположение.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.   

Автор: адв. Виталий Чаушев

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: