Перемпция – прекратяване на изпълнителното дело при бездействие на взискателя


Какво представлява перемпцията?

При образувано изпълнително производство при държавен или частен съдебен изпълнител  следва да сте информирани, че изпълнителното дело се прекратява по силата на закона (автоматично), в случай че взискателят, т.е. кредиторът, не е поискал извършване на изпълнително действие срещу длъжника в продължение на 2 години. След изтичане на този двугодишен срок настъпва т.нар. перемпция, т.е. изпълнителното дело се прекратява, а предприетите след това изпълнителни действия от държавния или частния съдебен изпълнител са незаконосъобразни.    

В рамките на изпълнителния процес всяко отделно изпълнително действие трябва да бъде поискано от взискателя, който внася определени такси и по този начин  съдебният изпълнител се задължава  да предприеме съответното действие. Съдебният изпълнител не е длъжен служебно да движи процеса и сам да предприема изпълнителни действия, като може служебно да извършва такива при възлагане съгласно чл. 18 от Закон за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ). Не всички поискани действия обаче прекъсват двугодишния срок, а само тези, които пряко засягат имуществото на длъжника, т.е. само т.нар. изпълнителни. В тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015г. на ВКС по т.д. № 2/ 2013 г. неизчерпателно са изброени изпълнителните действия, както и тези действия, които нямат погасителен ефект.

Изпълнителни действия, които прекъсват и погасителната давност:

Действия, които НЕ прекъсват погасителната  давност:

Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия или пък е поискал извършването само на такива действия, които не прекъсват давността, и е изтекъл срок от 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1 т. 8 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) поради настъпила перемпция.

Настъпване на перемпцията:

Съгласно трайната съдебна практика прекратяването на изпълнителното производство поради т. нар. „перемпция“ настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правно релевантни факти. В голям брой случаи съдебният изпълнител не прогласява настъпването на перемпцията, а напротив продължава да извършва изпълнителни действия. При такава ситуация следва да имате предвид, че след настъпване на перемпцията, т.е. след изтичане на този двугодишен срок, в който взискателят е бездействал, действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни и подлежат на отмяна, тъй като към момента на извършването им не е било налице висящо изпълнително дело.

Важно:

Прекратяването на изпълнителното дело на основание настъпила перемпция не погасява вземането по изпълнителния лист. Следователно взискателят има право да поиска от съдебния изпълнител да му предаде изпълнителния лист и след това  да образува ново дело при друг съдебен изпълнител или пък да образува ново изпълнително дело при същия съдебен изпълнител. Взискателят обаче не разполага с такава възможност, в случай че е изтекъл петгодишният давностен срок. При настъпила перемпция новата давност е започнала да тече от предприемането на последното по време валидно изпълнително действие, а НЕ от датата на настъпване на перемпцията. Това се дължи на обстоятелството, че за разлика от исковия процес, където давността за вземането се прекъсва еднократно – в началото на процеса, и по време на висящия процес спира да тече, то при изпълнителния процес давността се прекъсва многократно – с предприемането на всяко действие за принудително изпълнение, и не спира да тече. Следователно ако е настъпила перемпция и са изтекли 5 години от извършване на последното валидно изпълнително действие, вземането е погасено по давност и взискателят няма право да иска образуване на ново изпълнително дело срещу длъжника. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че някои задължения се погасяват с по-кратка – 3 годишна давност.

Изключително важно е да сте информирани още, че съгласно преобладаващата съдебна практика двугодишният срок тече за всеки длъжник по изпълнителното дело отделно. Следователно ако по едно изпълнително дело са конституирани двама длъжници, но изпълнителни действия са предприемани спрямо единия длъжник, то след изтичане на двугодишния срок изпълнителното дело по отношение на другия длъжник се прекратява на основание настъпила перемпция и продължава единствено спрямо длъжника, по отношение на който са извършвани изпълнителни действия. 

Препоръки:

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.

Автор: адв. Виталий Чаушев
Дата на актуализация: 08.11.2019 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: