Електронен фиш за липса на „Гражданска отговорност“


Знак за камера - електронен фиш (Speedcamera sign)

Наред с нарушения на ограниченията на скоростта на движение мобилните и стационарните камери на Пътна полиция заснемат и нарушения на Кодекса за застраховането (КЗ), свързани с липсата на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. При установяване на такова нарушение с автоматизирано техническо средство или система (АТСС) се издава електронен фиш. Последният може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му, като за обжалването не се дължи държавна такса.

Издаване на електронен фиш за липса на застраховка „Гражданска отговорност“

Съгласно чл. 647, ал. 3 от КЗ когато с камера е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, се издава електронен фиш на собственика на МПС-то в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Наказанието за установено с АТСС управление на МПС, за което не е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е:

Задължителни реквизити:

По силата на чл. 647, ал. 3 от КЗ правилата за издаване на електронен фиш при установено с АТСС нарушение на КЗ са тези по ЗДвП. Като гаранция за правото на защита на наказаното лице, разпоредбата чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установява минимален набор от реквизити, които задължително следва да се съдържат в електронния фиш, а именно:

Липсата на някой от посочените реквизити може да доведе до отмяна на електронния фиш. Например, често в практиката се срещат електронни фишове, съставени за управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, в които е записано единствено, че е „установено нарушение на Кодекса за застраховането“. По съществото си това представлява правен извод, който следва да почива на конкретни факти. Непосочването на такива факти води до липса на точно, ясно и конкретно описание на извършеното нарушение (един от задължителните реквизити) и е основание за отмяна на електронния фиш при обжалване. Освен това често в електронните фишове не се посочва  точната правна квалификация, т.е. нарушената разпоредба, и/или не се определя правилното наказание – глоба или имуществена санкция.   

Обжалване на електронен фиш за липса на застраховка „Гражданска отговорност“

В 14-дневен срок от получаването на електронния фиш собственикът има право да обжалва електронния фиш.

Жалбата се подава чрез директора на съответната структура на МВР, на територията на която е установено нарушението, до съответния Районен съд. Делото се разглежда от един съдия, който насрочва съдебно заседание и призовава страните. Заседанието може да бъде проведено и в тяхно отсъствие. Производството пред районния съд приключва с постановяване на съдебно решение, с което електронният фиш може да бъде потвърден, изменен или отменен.

Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. 

ВАЖНО! При електронен фиш, който е издаден за управление на МПС, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, собственикът НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ:

  1. да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, управлявало моторното превозно средство, на което да бъде съставен електронен фиш;  
  2. да заплати в 14 дневен срок глобата, респ. имуществената санкция с отстъпка от 30%.

С тези две възможности разполагат единствено собственици на МПС, срещу които е издаден електронен фиш за установено нарушение на скоростта за движение.

Важно! В случай че обжалваният акт бъде отменен от съда, то заплатеният адвокатски хонорар може да Ви бъде възстановен на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН. Ако обаче съдът потвърди обжалвания акт, то може да бъдете осъдени да заплатите юрисконсултско възнаграждение.

ИЗВОД:

Електронен фиш за липса на „Гражданска отговорност“ може да бъде обжалван чрез Директора на съответната структура на МВР пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването му.

За производството по обжалване на електронен фиш, може да прочетете ТУК!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 05.10.2020 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: