Развод по взаимно съгласие


Бързо прекратяване на брака

Развод (divorce)

Прекратяване на брака приживе се осъществява чрез унищожаването му или чрез развод. Съществуват огромни различия между тези две основания, тъй като унищожаване на брака може да се иска поради наличие на пороци, свързани със самото сключване на брака, докато при развода бракът е валидно сключен, но поради определени обстоятелства е необходимо да се прекрати. Разводът е способ за прекратяване на брака по съдебен ред приживе на съпрузите на основания, възникнали след сключването му. Съществуват два варианта за развод – развод по взаимно съгласие или развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. В настоящата статия ще бъде разгледан разводът по взаимно съгласие.

При развода по взаимно съгласие съдът не разрешава правен спор, а съдейства за постигане на общо желан от съпрузите резултат – прекратяване на брака, поради което този развод представлява едно безспорно съдебно-охранително производство. Съдът допуска развод по взаимно съгласие, без да издирва мотивите на съпрузите за прекратяването на брака, за разлика от развода по исков ред.

Предпоставки за прекратяване на брака по взаимно съгласие:

1. Наличие на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брак чрез развод

Съгласието е основание за допускане на развода. То трябва да отговаря на три кумулативно посочени правни характеристики:

Съгласието за прекратяването на брака се изразява чрез общо подадена от съпрузите молба до районния съд по постоянния адрес на единия от съпрузите и се потвърждава в  първото открито съдебно заседание, на което съпрузите са длъжни да се явят лично и да потвърдят взаимното си сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. Ако някои от съпрузите не се яви на съдебното заседание и няма уважителни причини за неявяване, делото се прекратява. При прекратяване на делото на това основание е възможно отново да бъде подадена молба за развод по взаимно съгласие (отново се заплаща държавна такса) или пък да бъде подадена молба за развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

2. Наличие на споразумение по чл. 51 от СК

При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно:  

Изключени от задължителното съдържание са въпросите по отношение на имуществените отношения на съпрузите, за да не се утежнява споразумение. Все пак следва да се уточни, че при желание съпрузите могат да уредят и имуществените отношения помежду си в самото споразумение, като в този случай прехвърлителният ефект настъпва по силата на споразумението. Ако не е формирано съгласие относно имуществените последици, се счита, че съпружеската имуществена общност се прекратява при равни дялове, като споровете, свързани с делбата на съсобствеността или с приноса за придобиване на лични имуществена от другия съпруг, могат да се уредят и след прекратяване на брака.

Споразумението се утвърждава от съда, който извършва проверка дали:

Ако съдът открие недостатъци в споразумението, предоставя срок на съпрузите за отстраняването им. Съдът не може да замести липсващото споразумение със съдебно решение.

Необходими документи за развод по взаимно съгласие:

Към молбата за развод по взаимно съгласие се прилагат Споразумението по чл. 51 от СК и редица други документи в зависимост от конкретния случай, като например:

 1. Оригинал на удостоверението за сключен граждански брак;
 2. Копия от следните документи:
  • Удостоверения за раждане на ненавършилите пълнолетие деца;
  • Нотариални актове и други удостоверяващи собствеността документи относно имоти, предмет на Споразумението;
  • Талони на моторните превозни средства, предмет на Споразумението
 3. Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията;
 4. Удостоверение за семейно положение;
 5. Комплект статистически сведения по образец:
  • Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние;
  • Сведения за съпрузите;
  • Съобщение за прекратен граждански брак;
 6. Документ за внесена първоначална държавна такса;
 7. Пълномощно, когато молбата се подава чрез пълномощник.

Такси и разноски:

При входиране на молбата за развод по взаимно съгласие в съда следва да бъде заплатена първоначална държавна такса в размер на 25 лева по сметка на районния съд, като при допускане на развод по взаимно съгласие се определя окончателна държавна такса до 40 лева.

В случай че съпрузите се споразумеят и за имуществени отношения, се заплаща и по 2% върху стойността на всеки дял, а за издръжката2% върху платежите за три години.

При допускане на съдебна експертиза за оценка на имоти и автомобили в хода на съдебното производство съдът определя размер на депозита, който следва да бъде платен по сметка на районния съд.

Таксите и разноските по водене на делото (вкл. адвокатски хонорар) се разпределят съобразно споразумението, постигнато между съпрузите, или остават за всеки съпруг така, както ги е направил.

Решение за допускане на развод по взаимно съгласие:

С решението съдът допуска развода на основание сериозното и непоколебимо взаимно съгласие и утвърждава споразумението между съпрузите. Това решение не подлежи на обжалване.

Съгласно чл. 54, ал. 4 от СК при изменение на обстоятелствата може да бъде поискано изменение Споразумението в частта, с която се уреждат местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й. При допълнителни въпроси по представената тема оставам на разположение.   

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 10.04.2019 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: