Разлика между застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“


Снимка: Designed by Freepik

Застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско“ покриват застрахователни събития, настъпили във връзка с притежаването и/или управлението на моторно превозно средство (МПС). Разликите в двата вида застраховки са свързани най-общо с техния характер и с обхвата на тяхното застрахователното покритие.

Каква е разликата в характера?

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите има задължителен характер, като отговорност за сключването ѝ носи както собственика, така и водача на всяко МПС. Съгласно българското законодателство на физическо лице, което не е изпълнило задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се налага глоба в размер на  250 лева, а на юридическо лице или едноличен търговец –  имуществена санкция в размер на 2000 лева. При повторно нарушение наказанието е в двоен размер. Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева.

Освен това в случай че водачът на МПС не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба в размер на 50 лева. Ако на автомобилът е залепен в долния ляв ъгъл на предното стъкло на МПС валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, но водачът не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на същия се налага глоба в размер на 10 лева.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва за срок от 12 месеца. В случай че застраховката не е подновена след изтичането на този срок, служебно се прекратява регистрацията на пътното превозно средство и временно се отнема на свидетелството за управление на МПС на водача.

Застраховката „Каско“ е доброволна, поради което нейното сключване зависи изцяло от желанието на собственика на МПС и не е обвързано със законово задължение в тази насока.

Каква е разликата в застрахователното покритие?

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Следователно при настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП) застрахователят на виновния водач изплаща парично обезщетение на другите участници в ПТП за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди (повече за обезщетението за вреди в резултат на настъпило ПТП може да прочетете ТУК). При такава ситуация поправката на вредите по автомобила, управляван от виновния водач за настъпване на ПТП, и останалите претърпени от него вреди, останат за негова сметка, защото както уточних по-горе, застрахователят по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите отговаря за причинените вреди на трети лица.

Застраховката „Каско”:

Застраховката „Каско” се сключва, за да се осигури обезщетение за собственика или водача на автомобила, за който е сключена застраховката, а не – на трето лице. Тя покрива и значително по-широк кръг от застрахователни рискове, като може да бъде сключена по няколко вида клаузи, даващи свобода и гъвкавост на физически и юридически лица да изберат най-подходящата защита, съобразена с техните конкретни нужди. В този смисъл, преди да сключите застраховка „Каско“ е изключително важно да проверите застрахователните рискове, които покрива предлаганата от конкретното застрахователно дружество застраховка. Тези застрахователни рискове могат да бъдат:

Препоръчително е предварително да проверите дали предлаганата Ви застраховка „Каско“ покрива срязани с остър предмет гуми, откраднати външни елементи по автомобила, щети в резултат на преминаване през дупка или друга неравност по пътя (повече може да прочетете ТУК) и/или други застрахователни рискове, за да не останете разочаровани впоследствие.

На следващо място, следва да се информирате за вредите, които покрива съответната застраховка „Каско“. Извън преките щети при настъпило застрахователно събитие, застрахователите предлагат и покритие на един или повече допълнителни разходи, които е възможно да възникват в резултат на покрит по полицата риск. Такива са разноските за:

Извод:

С оглед изложеното следва, че застраховката „Каско“ е доброволна и покрива тези застрахователни рискове, които са описани в застрахователната полица, като се изплаща обезщетение на собственика на автомобила или последния се ремонтира за сметка на застрахователя. Следва да се има предвид обаче и териториалния обхват по застраховките „Каско“. В зависимост от уговореното в застрахователната полица застраховката може да действа единствено на територията на Република България, може обаче да е валидна и за всички страни от Европейското икономическо пространство, като покритието може да бъде разширено до всички страни от споразумението „Зелена карта“.

Следователно при сключване на застраховка „Каско“ е изключително важно собствениците на МПС да се информират предварително за териториалния обхват на застраховката, покритите застрахователни рискове и вреди.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 04.12.2018 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: