Причинена щета на МПС от дупка или друга неравност по пътя


Снимка: Designed by welcomia / Freepik

Ежедневно много водачи на моторни превозни средства (МПС) преминават с автомобилите си през дупки и други неравности по пътното платно, които не са надлежно сигнализирани. Сравнително често резултатът от това е спукана гумa и/или изкривена джантa, за ремонта на които шофьорите понасят значителни разходи. Освен това преминаването на МПС през дупка или друга неравност може да предизвика и по-сериозни повреди по ходовата част, двигателя и/или други елементи на самия автомобил, както и дори да настъпи пътнотранспортно произшествие (ПТП). Собствениците на автомобили следва да са информирани, че имат право да получат обезщетение за претърпените от тях вреди в резултат на преминаване на МПС през дупка или друга неравност по пътя.

Кой дължи изплащане на обезщетение?

Съгласно Закона за пътищата задължение за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища има Агенция „Пътна инфраструктура“, а на общинските пътища – съответната община. Следователно, ако произшествието е настъпило на републикански път, отговорност ще носи Агенция “Пътна инфраструктура”, а ако е настъпил на общински път – съответната община. Изключение от това правило са републиканските пътища, които се намират в границите на градовете с население над 100 000 души, тъй като задължението по тяхното поддържане, включително текущ ремонт имат общините (в този смисъл е практиката на Върховния касационен съд, обективирана в решение № 227/12.02.2014 год. по т.д. № 769 по описа за 2012 год.).

В случай че е налице сключена застраховка „Каско“ на автомобила, която покрива този застрахователен риск, и настъпят вреди в резултат на преминаване на МПС през дупка или друга неравност, собственикът най-често предявява претенция за обезщетение от застрахователя, който след изплащането му има възможност да предяви иск за възстановяване на заплатеното обезщетение срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, респ. съответната община. Този подход е препоръчителен, тъй като завеждането на щета през застрахователя и изплащането на обезщетение от последния е значително по-лесно и по-бързо. Въпреки наличието на застраховка „Каско“ собственикът на повредения автомобил има право да предяви иск и директно срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, респ. съответната община, в случай че не е предявил претенция пред застрахователя или пък последния е отказал изплащането на обезщетение.

Важно е да се отбележи, че застрахователят по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и Гаранционният фонд нямат задължение за изплащане на обезщетение за вреди, настъпили в резултат на преминаване на МПС през дупка или друга неравност. Следователно ако при такава ситуация собственикът на автомобила не разполага със застраховка „Каско“, може да предяви иск само срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, респ. съответната община за възстановяване на претърпените вреди.

Важно:

Единствено собственикът (а не водачът) на автомобила има право, след като установи собствеността върху конкретния участък от пътя, а именно дали пътят е републикански или общински, да предяви иск до компетентния съд срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, респ. съответната община.

Какви са предпоставките, за да се реализира тази отговорност?

Следва да са налице 3 /три/ предпоставки, за да бъде реализирана отговорността за заплащане на обезщетение за претърпени вреди вследствие на преминаване на МПС през дупка или друга неравност по пътя.

1. Противоправно действие или бездействие:

На първо място, следва да е налице противоправно действие или бездействие, като съгласно Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане Агенция „Пътна инфраструктура”, респ. съответната община е длъжна да поддържа пътя в изправно състояние, както и  да сигнализира незабавно препятствията по него и да ги отстрани във възможно най-кратък срок. В случай че не бъде извършено така описаното, т.е. ако не бъде поставен знак, който да сигнализира за препятствието по пътното платно и същото не бъде отстранено възможно най-скоро от установяването му, то е налице противоправно бездействие.

2. Вреда:

На следващо място, е необходимо да е настъпила вреда. Всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от преминаването на МПС през дупка или друга неравност, подлежат на обезщетение.

Имуществените вреди са свързани най-често с разходи за Пътна помощ, за ремонт на автомобила, за лечение на водача и/или на пътниците и/или други. Важен практически съвет е да бъдат запазени всички фактури, респ. касови бележки по направените разходи, за да може да бъде доказано настъпването на тези имуществени вреди. Подлежат на обезщетение и разходите, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар и други.

На следващо място, неимуществените вреди също подлежат на обезщетение, като те се изразяват се в болки и страдания, причинени от получени травми във връзка с преминаването на ПТП през дупка или друга неравност по пътя. Както бе посочено по-горе, това може да доведе дори до настъпване на ПТП, в резултат на което да настъпят и множество травми на водача на МПС и/или на останалите пътници.

3. Причинно-следствена връзка:

На последно място, но не и по значение, е необходимостта така посочените имуществени и неимуществени вреди да се намират в причинно-следствена връзка с преминаването на МПС през дупка или друга неравност, т.е. следва да са причинени от него, а не от амортизация, друго произшествие или да са възникнали в резултат на друга причина, различна от преминаването на МПС през дупка или друга неравност, във връзка с което се претендират.

Важно е да се отбележи, че така описаните три предпоставки следва да са изпълнени едновременно, т.е. настъпилата вреда трябва да е причинена в резултат на преминаването на автомобила през дупка или друга неравност по пътя, която не е била надлежно сигнализирана от компетентните органи.

Какъв е срокът за предявяване на претенция за заплащане на обезщетение?

Собственикът на автомобила има право да предяви претенция за заплащане на обезщетение за претърпени вреди в резултат на преминаване на автомобила през дупка или друга неравност в рамките на 5 /пет/- годишен давностен срок, който започва да тече от настъпване на произшествието.

Практически съвети при настъпване на вреда в резултат на преминаване през дупка или друга неравност по пътя:

Регистриране на произшествието на телефон 112:

Силно препоръчително е най-напред да бъдат сигнализирани контролните органи за настъпилото произшествие. В тази връзка водачът на МПС следва да регистрира произшествието на телефон 112,  като ще получи дата и номер на обаждането, които следва да запише и запази. Не във всички случаи се налага посещение на произшествието от компетентни органи. Такова посещение на компетентните органи е задължително само ако превозното средство не може да продължи движение на собствен ход, т.е. в случай че вредата е от такова естество, която не позволява поправянето ѝ на място, като например счупена ходова част, изтекла спирачна течност или масло и други. При спукана гума и/или изкривена джанта се счита, че автомобилът може да продължи движението си след поставяне на резервна гума, поради което контролните органи най-често отказват посещение при такива вреди.

Протокол за ПТП:

Все пак в случай че посетят произшествието, компетентните органи съставят Протокол за ПТП и описват причините за настъпването му. Екземпляр от този документ се предоставя на водача на МПС и служи като доказателствено средство за доказване на настъпилата вреда в резултат на преминаването на МПС през дупка или друга неравност по пътя, поради което е изключително важно да се запази този документ.

Запазване на доказателства:

Препоръчително е да бъдат направени снимки и/или видеозапис на самата дупка, на нейното местоположение, както и на вредите по автомобила. Това е особено важно, в случай че произшествието не е посетено от компетентен орган, за да може да бъде доказано, че вредата е настъпила в резултат на преминаването на МПС през дупка или друга неравност на пътя, точното местонахождението на дупката или другата неравност и липсата на сигнализация за наличието ѝ.

Необходимо е освен това да бъдат запазени увредените елементи от колатаспуканата гума, повредена джанта, амортисьор и/или други, тъй като в съдебното производство обикновено се назначава съдебно автотехническа експертиза, при извършването на която вещото лице изследва тези елементи, за да установи механизма на настъпване на вредата и да даде отговор на въпроса какво е следвало да се извърши за поправка на автомобила вследствие на повредата.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: