Обезщетение при ПТП с водач, който не е посочен в договора за застраховка “Гражданска отговорност”?


Снимка: QuoteInspector.com

На 07.03.2019 г. Общо събрание на Търговска колегия на Върховен касационен съд  (ВКС) на Република България постанови Тълкувателно решение № 1/2018 г. по въпроси, свързани с договорите за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тълкувателното дело бе образувано поради наличието на противоречива съдебната практика по въпроси, произтичащи от производството по искове за прогласяване нищожността на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Противоречива съдебна практика:

До постановяване на горепосоченото Тълкувателно решение българските съдилища противоречиво решаваха делата, свързани с отказ на застрахователна компания да изплати застрахователно обезщетение, в случай че при настъпване на застрахователното събитие водач на моторното превозно средство (МПС), предмет на застрахователния договор, е лице, което при сключване на застрахователния договор НЕ е било посочено като ползвател на това МПС. Застрахователите най-често аргументираха своите откази с разпоредбата на чл. 477, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).

„Чл. 477. (2) По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Не е необходимо водачът да притежава изрично писмено пълномощно от лицата по изречение първо за управлението или ползването на моторното превозно средство.“

Застрахователите твърдяха, че на това основание договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ е нищожен, тъй като при сключването му собственикът не е посочил като ползвател лицето, което е било водач на МПС при настъпване на застрахователното събитие. Така застрахователите често отказваха да изплатят обезщетение при настъпило застрахователно събитие (например при пътнотранспортно произшествие), а съдиите бяха на противоречиви мнения дали при сключване на застрахователния договор необявяването или неточното обявяване на лицата, които управляват МПС-то, води до нищожност на договора за застраховка „Гражданска отговорност“.  

Преодоляване на противоречивата съдебна практика:

С посоченото Тълкувателно решение ВКС прие, че при така описаната ситуация договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ е действителен и поражда действие.  Като мотив за приемане на това разбиране се посочва, че при невярно деклариране на обстоятелства за страните по застрахователния договор настъпват различни правни последици, изрично уредени с чл.363 – 364 от КЗ, но нито една няма за резултат прогласяване недействителността на договора. Единствената възможност, която законодателят е създал в този случай, е за прекратяване на застрахователния договор при съответните условия. По силата на изрично разпореждане на закона застрахователят не би могъл да откаже нито плащане, нито да намали размера на застрахователното обезщетение, дори ако неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на застрахователното събитие.

На следващо място, в Тълкувателното решение е посочено, че в чл. чл. 477, ал.2 от КЗ неизчерпателно са изброени лицата, ползващи се от застрахователната закрила, като дори липсва изискване водачът на законно моторното превозно средство, който го управлява на законно основание, да притежава изрично писмено пълномощно от застрахованите лица. От изложеното е направен извод, че информацията за застрахованите лица не е съществена за сключване на застрахователния договор, освен при уговорени специални условия, касаещи конкретно личността им, които подлежат на съдебна преценка във всеки отделен случай.

ВАЖНО:

Вашият застраховател НЕ може да откаже изплащането на застрахователно обезщетение при настъпило застрахователно събитие на основание, че лицето, управлявало МПС-то при настъпване на това събитие, не е било посочено като ползвател на МПС-то при сключване на договора за застраховка „Гражданска отговорност“. 

Повече за обезщетението за вреди в резултат на настъпило ПТП може да прочетете ТУК.

Повече за застраховка „Гражданска отговорност“ може да прочетете ТУК.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

  

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 31.05.2019 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: